Psychospołeczno-kulturowe uwarunkowania sytuacji życiowej i stanu zdrowia osób starszych

Wydział Lekarski IV rok - zajęcia fakultatywne

 

  Termin zajęć:

semestr zimowy

  Wymiar godzinowy:

30 godzin seminaria

  Forma zaliczenia:

Prezentacja eseju na wybrany temat w oparciu o badania dotyczące osób starszych.

  Koordynator kursu:

  Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (beata.tobiasz-adamczyk@uj.edu.pl)

  Prowadzący zajęcia:

  Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 
   Dr hab. Katarzyna Szczerbińska (katarzyna.szczerbinska@uj.edu.pl ) 
   Dr Barbara Woźniak (barbara.wozniak@uj.edu.pl) 
   Mgr Joanna Cichecka (joanna.cichecka@uj.edu.pl) 
   Dr Tomasz Ocetkiewicz (
tomasz.ocetkiewicz@uj.edu.pl)

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia) - USOSweb

Tematyka kursu:

 

W czasie kursu realizowane są następujące tematy:

 1. UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNO - SPOŁECZNE SYTUACJI ŻYCIOWEJ OSÓB W WIEKU STARSZYM

 2. ADAPTACJA DO WIEKU STARSZEGO – A KONCEPCJA PRZEBIEGU ŻYCIA („LIFE COURSE APPROACH").

 3. PROCES STARZENIA SIĘ A WSTYDLIWA CIELESNOŚĆ - Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGII CIAŁA

 4. STARZENIE SIĘ Z PERSPEKTYWY SOCJOLOGII CIAŁA W WYMIARZE GENDEROWYM

 5. INTERAKCJE SPOŁECZNE, WIĘZI SPOŁECZNE A STAN ZDROWIA OSÓB STARSZYCH WIEKIEM

 6. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY RELIGIJNOŚCIĄ A ZDROWIEM W STARSZYM WIEKU

 7. JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH

 8. ROLA RODZINY W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI

 9. ROZUMIENIE POTRZEB ZDROWOTNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH STARSZYCH PACJENTÓW

 10. CZĘSTOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY STARSZE Z RÓŻNYCH FORM OPIEKI MEDYCZNEJ W KONFRONTACJI Z DANYMI O CZĘSTOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG MEDYCZNYCH

 11. PROMOCJA ZDROWIA WŚRÓD OSÓB STARSZYCH

 12. MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

 13. „CIEMNA STRONA" RELACJI SPOŁECZNYCH - PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH

 14. WYKORZYSTANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PSYCHOSPOŁECZNO-KULTUROWYCH UWARUNKOWAŃ SYTUACJI ZDROWOTNEJ I ŻYCIOWEJ CHOREGO W POSTĘPOWANIU Z PACJENTEM W WIEKU STARSZYM

  

Po zakończeniu zajęć student:

 
 • Uwzględnia w procesie postępowania ze starszym pacjentem jego subiektywne potrzeby i oczekiwania wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych

 • Potrafi wykorzystać dane dotyczące jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb osoby starszej

 • Potrafi interpretować dane dotyczące sieci, relacji społecznych w określeniu ryzyka zgonu i jakości życia w starszym wieku

 • Potrafi rozpoznać oznaki przemocy wobec osób starszych i podjąć właściwe działania

 • Potrafi rozpoznać potrzeby psychospołeczne opiekunów rodzinnych i wskazać jak walczyć ze stresem wynikającym z opieki nad osobą starszą

 • Zna aktualny stan wiedzy na temat społecznych koncepcji procesu starzenia się, roli relacji społecznych i więzi społecznych w odniesieniu do dobrostanu w wieku starszym

 • Zna wyniki badań w odniesieniu do roli nierówności społecznych, sieci relacji społecznych w określeniu ryzyka zgonu osób starszych i jakości życia

 • Rozumie znaczenie koncepcji przebiegu życia (life course approach) w odniesieniu do pozytywnego starzenia się i dobrostanu w starszym wieku

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1.

Aspekty medyczny, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (2012), red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Termedia, Poznań 2012.

2.

Bień B. (2000), Miejsce człowieka starszego w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce. W: Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno- demograficzny. Łódź, s. 31- 40.

3.

Binczycka-Anholcer M. (2005) Zachowania suicydalne osób w starszym wieku. W: Suicydologia, Tom I, nr 1, ss. 77-87

4.

Błędowski P. (2004), Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, W: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo - nadzieje i zagrożenia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 267-277

5.

Borowik I. (2002), Przemiany religijności polskiego społeczeństwa. W: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Red. Marody, M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

6.

Broszura: (2009), Breaking The Taboo. Przemoc wobec starszych kobiet w rodzinach: rozpoznanie i działanie. Austrian Red Cross, Austria.

7.

Buczkowski A. (2005), Społeczne tworzenie ciała, Kraków: Universitas.

8.

Charkiewicz E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2009), Gender i ekonomia opieki, Warszawa: Biblioteka Think Tanku Feministycznego.

9.

Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A. (2006), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk 2006

10.

http://www.niebieskalinia.pl/spaw/docs/wyniki_badan_20071113_obop.pdf

11.

Hyży, E. (2003)-Kobieta, ciało, tożsamość- Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: Universitas

12.

Jakubowska, H. (2008), Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

13.

Kawczyńska-Butrym Z. (1999), Problemy opieki nad człowiekiem starszym – obszary pomocy i wsparcia, „Praca Socjalna", nr 4, 10-26

14.

Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin: Wydawnictwo UMCS

15.

Mazur J. (2002), Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa

16.

Pilecka B. (2004), Samobójstwo wieku starszego. W: P. Piotrowski (red.) Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego dyskursu. Warszawa: Wyd. Żak, s. 129-143

17.

Polska starość (2002), red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

18.

Przemoc wobec osób starszych (2009), red. B. Tobiasz-Adamczyk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

19.

Straś-Romanowska M. (2004), Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała i J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, s. 263-289

20.

Święćkowska T. (2010), Migracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych

21.

Szukalski P. (2005), Rodzina jako obszar zainteresowania badawczego gerontologów społecznych, „Gerontologia Polska", nr 3, 162-169

22.

Szukalski, P. (2006), Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce. W: Gerontologia Polska, Tom 14, nr 2, s. 63-70

23.

Tobiasz-Adamczyk B., Florek M., Brzyski P., Brzyska M., Ocetkiewicz T. (2008), Zaniedbywanie i samozaniedbywanie wśród osób starszych w opinii pracowników medycznych, Gerontologia Polska,16, 3, 169-179

24.

Tobiasz-Adamczyk B. (2004), Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

25.

Trafiałek E. (1997), Elementy religijności ludzi w starszym wieku (wybrane aspekty), Przegląd Religioznawczy, 1 (183).

26.

Woźniak Z. (2001), Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina, W: Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe