Metodologia badań naukowych w medycynie

Wydział Lekarski - zajęcia fakultatywne

  Termin zajęć:

 semestr letni, szczegółowe terminy zajęć zostaną podane po ustaleniu

  Wymiar godzin:

Seminaria - 30 godz.

  Forma zaliczenia:

 Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie zaliczenia zadań praktycznych wykonywanych podczas zajęć (indywidualnie lub w małych grupach).

Obowiązkowa obecność na 80% zajęć

  Koordynator kursu:

 dr hab. Agnieszka Pac  (agnieszka.pac@uj.edu.pl)

 

  Prowadzący zajęcia:

 dr hab. Agnieszka Pac  (agnieszka.pac@uj.edu.pl)

dr Elżbieta Sochacka-Tatara (e.sochacka-tatara@uj.edu.pl)

dr Katarzyna Zawisza (katarzyna.zawisza@uj.edu.pl)

dr hab. Aleksander Gałaś (aleksander.galas@uj.edu.pl)
 

 

 

 

 

Materiały dla studentów

Szczegółowy harmonogram zajęć

Szczegóły dotyczące przedmiotu (włączając efekty kształcenia) - USOSweb

 

Cel kursu:

 
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi kryteriami i wymogami metodologicznymi, których znajomość jest niezbędna do prowadzenia badań naukowych w medycynie. Kurs ten ma przygotować studentów, szczególnie uczestników przyklinicznych kół zainteresowań, do samodzielnego zaprojektowania prostego badania z zachowaniem obowiązujących reguł poprawności metodologicznej oraz opracowania publikacji na podstawie uzyskanych danych.
 
 

 Literatura:

 Literatura podstawowa:
1.
W. Jędrychowski. „Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2004
 Literatura uzupełniająca:
1.
P. Gajewski (red.). „Podstawy EBM". Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008
2.
C. Watała. „Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych". Wydawnictwo Alfa Medica Press, 2002