IACS

Projekt europejski: „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w domach" ("Improving Access to Community-Based Servi-ces for Older People Living at Home")

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu PROGRESS na lata 2007-2013

REKOMENDACJE DLA POLSKI -- > zobacz

Postępujące zmiany demograficzne są wyzwaniem dla naszych społeczeństw i wywołują wiele złożonych pytań na temat zdrowia, społecznego dobrostanu oraz codziennego życia osób starszych. Nie wszystkie osoby starsze wymagają pomocy w postaci usług lub poradnictwa, lecz zapotrzebowanie na nie jest z pewnością wyższe niż korzystanie z dostępnych usług. 

Najczęściej osoby najbardziej potrzebujące i w różny sposób wykluczone społecznie nie otrzymują odpowiedniej informacji o dostępnych usługach, a jeśli już są świadome istnienia takich usług – nie odczuwają chęci skorzystania z nich. 

Jedno z głównych pytań, na jakie stara się odpowiedzieć realizowany obecnie projekt brzmi: jak przezwyciężyć bariery i poprawić dostęp do usług środowiskowych, w szczególności do poradnictwa dla osób starszych, najbardziej ich potrzebujących 

Cele projektu to

  • wypracowanie i przetestowanie uniwersalnych ścieżek dostępu do usług w celu poprawy korzystania przez osoby starsze z oferty świadczeniodawców
  • zidentyfikowanie barier i czynników ułatwiających dostęp do usług
  • opracowanie skutecznych i dostosowanych do potrzeb osób starszych strategii dostępu, które dodatkowo wzmocnią motywację i umożliwią im świadomy wybór odpowiedniej usługi
  • zaangażowanie usługodawców oraz osób starszych w wypracowanie i ocenę tych strategii
  • opracowanie rekomendacji dla osób zajmujących się tworzeniem strategii oraz stworzenie planu zastosowania tych metod w polityce społecznej

Projekt składa się z trzech faz. W pierwszej fazie wszyscy partnerzy skoncentrują się na przygotowa-niach, w tym na badaniu już istniejących w krajach partnerskich strategii. Projekt interwencji oraz jego ocena stworzone zostaną przy zastosowaniu metody eksperymentu społecznego. Do planowania ścieżek i metod dostępu zostaną włączeni eksperci zajmujący się usługodawstwem na rzecz osób star-szych. 

Druga faza projektu będzie obejmować zastosowanie opracowanej interwencji, czyli testowanie różnych metod dostępu do poradnictwa. Ewaluacja pozwoli ocenić, czy wybrana metoda dostępu jest skuteczna w odniesieniu do osób starszych potrzebujących poradnictwa.

W trzeciej fazie partnerzy skoncentrują się na prezentacji wyników oraz na opracowaniu planu przełożenia wyników projektu na działania praktyczne w ramach polityki społecznej. Podczas trwania projektu wyniki będą rozpowszechniane przez wszystkich partnerów we własnych krajach, a na poziomie europejskim – przez jednostki kierujące realizacją projektu, czyli Austriacki Czerwony Krzyż (koordynacja) oraz Uniwersytet Kent (wewnętrzny monitoring). 

Głównymi wynikami projektu będą

  • europejski raport badawczy
  • seminaria w krajach partnerskich, na których zaprezentowany zostanie projekt
  • warsztaty, które odbędą się na zakończenie projektu w Brukseli

Główne działania w ramach projektu są prowadzone w Austrii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Litwie.

Partnerzy projektu

Koordynacja
europejska
Austriacki Czerwony Krzyż, Wiedner Hauptstrasse 32, A-1040 Wien 
Charlotte Strümpel charlotte.struempel@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 128 
Monika Wild monika.wild@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 121 
Gudrun Haider gudrun.haider@roteskreuz.at Tel.: +43 1 58 900 328 

 

Główni partnerzy

Austria Instytut Badawczy Czerwonego Krzyża, Nottendorfer Gasse 21, A-1030 Wien 
Gert Lang gert.lang@w.roteskreuz.at Tel.: +43 1 79580 -3425
Katharina Resch katharina.resch@w.roteskreuz.at Tel.: +43 1 79580 5427
Austria BAG, c/o Österreichische Caritas Zentrale, Albrechtskreithgasse 19-21, A-1160 Wien 
Kurt Schalek kurt.schalek@caritas-austria.at Tel.: ++43 1 488 31 - 436
Litwa Uniwersytet w Kownie, Donelaicio 52-310, LT-44244 Kaunas
Jolanta Reingarde j.reingarde@smf.vdu.lt Tel.: +370 37 327 951
Ilona Tamutiene i.tamutiene@pmdf.vdu.lt Mob.+370 618 34833
Litwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Kownie, Nemuno g 31, LT-Kaunas
Diana Satiene diana.satiene@kaunas.lt Tel.: +37 837 322 462
Polska Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kopernika 7a, PL-31-034 Kraków 
Beata Tobiasz-Adamczyk mytobias@cyf-kr.edu.pl Tel.: +48 12 423 1003
Wielka Brytania Uniwersytet Kent, Giles Lane, UK-CT2 7NF Canterbury, Kent
Jenny Billings j.r.billings@kent.ac.uk Tel.: +44 1227 823876
Uniwersytet Kent – Centrum Studiów nad Służbą Zdrowia, George Allen Wing, Cornwallis Building, UK-CT2 7NF Canterbury, Kent
Ferhana Hashem f.hashem@kent.ac.uk Tel.: + 44 1227 824887