Badania

Główne tematy badawcze:

 • wpływ zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na stan zdrowia wybranych grup populacji
 • wpływ zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na umieralność z powodu wybranych chorób przewlekłych mieszkańców Krakowa
 • rola czynników związanych ze stylem życia, przede wszystkim zwyczajów żywieniowych, w etiologii nowotworów przewodu pokarmowego i nowotworów piersi
 • środowisko a stan zdrowia dziecka -wpływ ekspozycji prenatalnej i postnatalnej na rozwój dziecka (intelektualny i motoryczny) oraz współwystępowanie chorób i alergii
 • uwarunkowania środowiskowe otyłości dzieci szkolnych
 • społeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych
 • społeczne predykatory umieralności w wieku starszym
 • zachowania w chorobie – rola czynników społeczno-kulturowych w postawach i zachowaniach chorych w chorobach nowotworowych
 • jakość życia chorych w wybranych chorobach nowotworowych po przebytym leczeniu chirurgicznym – rak żołądka, rak jelita grubego, rak piersi, nowotwory złośliwe twarzy i jamy ustnej
 • rola genetycznych markerów nowotworowych w powiązaniu z oddziaływaniem czynników środowiskowych w etiologii chorób nowotworowych

Programy badawcze realizowane obecnie

Programy UE / Współpraca międzynarodowa

 

 • Ekspozom jako narzdzie wspierające zdrowie populacji miejskiej. EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings (EXPANSE) – projekt realizowany w ramach progamu HORIZON 2020, okres realizacji 2020-2024
 • Badania nad wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz korzyściami płynącymi z polityki poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Krakowie (2015-obecnie) - kierownik: dr hab. Agnieszka Pac. - współpracy z  Columbia Center for Children's Environmental Health, Columbia University w Stanach Zjednoczonych ( Prof. Frederica P. Perera )
 • EVBRES COST Action
  https://evbres.eu/ Evidence Implementation in Clinical Practice (Erasmus plus)
  Finansowane ze środków zewnętrznych.Charakterystyka, jakość metodologiczna i ryzyko błędu systematycznego w badaniach opublikowanych jako przeglądy systematyczne/metaanalizy w zakresie interwencji żywieniowych w prewencji nowotworów – metodologiczny przegląd systematyczny Kierownik: Dr hab. Małgorzata Bała (finansowanie ze środków NCN)
 •  

Programy statutowe

 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: „ Przygotowanie do roli opiekunów rodzinnych – stan świadomości społecznej – myślenie perspektywiczne" (początek 2017)
 • Dr hab. Katarzyna Szczerbińska: „ Ocena jakości życia i jakości opieki w placówkach opieki długoterminowej" (początek 2013)
 • Dr Aleksander Gałaś: „ Żywienie jako determinant ekspresji genów u chorych na raka jela grubego" (początek 2012)
 • Dr hab. Agnieszka Pac : „Zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym (PM2.5) a sprawność wentylacyjna płuc 16-latków -podejście lifecourse approach" (początek 2017)
 •  

Programy badawcze zakończone

Programy UE

 

 • BePreSel – Lepsze przygotowanie seniorów do życia w zdrowiu” (2017-2019)
 • PACE - Comparing the effectiveness of PAlliative Care for Elderly peopl in long-term care facilities in europe (2014-2019)
 • PATHWAYS - PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector (2016-2018)
 •  ATHLOS - Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies (2015-2020). 
 • COURAGE in Europe „COllaborative Research on AGEing in Europe" (2009-2013)
 • PROGRESS „Improving Access to Community-Based Services for Older People Living at Home (IACS) - Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w domach " (luty 2010 -styczeń 2012 ) - Projekt współfinansuje Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
 • Daphne „Przełamywanie tabu – Wzmocnienie pracowników socjalnych i medycznych w walce z przemocą wobec starszych kobiet w rodzinach" (2004-2009r)
 •  HealthPro Elderly „Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability" - współpraca z Austrian Red Cross, Vien, Austria (2006 - 2008r)
 •   EuroWorkSafe „European semantic portal on workplace safety"(zakończony w 2008r)
 • Cytogenetic Biomarkers and Human Cancer Risk „Biomarkery cytogenetyczne i ryzyko raka u człowieka"- współpraca z H.Norpa, Finnish Inst. of Occupational Health, Finland (zakończony w 2006r)

 

Granty KBN

 • Dr Aleksander Gałaś: „Zwyczaje żywieniowe jako czynnik modyfikujący podatność genetyczną i efekt leczenia w nowotworach jelita grubego" - grant habilitacyjny (2011-2013)
 • Grant promotorski. Promotor: Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk:„Religijność jako wyznacznik zdrowia i jakości życia osób starszych" "- doktorantka mgr Barbara Woźniak
 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: „Percepcja przemocy wobec osób starszych wiekiem. Czynniki warunkujące, grupy podwyższonego ryzyka. Ocena zjawiska z perspektywy zawodów włączonych w opiekę nad osobami starszymi wiekiem" (2006 - 2009)
 • Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski: „Znaczenie czynników żywieniowych w raku jelita grubego na tle osobniczej podatnosci genetycznej. Aspekty epidemiologiczne i molekularne" (2005 - 2008r)

 

Badania statutowe

 • Dr Barbara Woźniak : „ Zależność między religijnością a zdrowiem w starości – porównanie międzywyznaniowe ze szczególnym uwzględnieniem systemów wsparcia dla osób starszych "(2013-2014)
 • Dr hab. Katarzyna Szczerbińska: „ Ocena jakości życia i jakości opieki w placówkach opieki długoterminowej" (2013-2014)
 • Dr Aleksander Gałaś: „ Żywienie jako determinant ekspresji genów u chorych na raka jela grubego" (2012-2014)
 • Dr Agnieszka Pac : „Zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej" (2013-2014)
 • Dr Piotr Brzyski : „Określenie czynników ryzyka porzucenia osoby starszej w szpitalu oraz ocena krótkoterminowego wpływu tej formy przemocy na zdrowie i jakość życia osób starszych" (2011-2013)
 • Dr Agnieszka Kiełtyka : „Wpływ szczepień przeciwko rotawirusom na występowanie biegunki u dzieci. Czułość biernego nadzoru epidemiologicznego nad biegunkami o etiologii infekcyjnej lub nieokreślonej u dzieci do lat 2" (2011-2013)
 • Dr Elżbieta Sochacka-Tatara : „ Walidacja kwestionariusza do oceny sposobu żywienia i nawyków żywieniowyc dzieci" (2011-2013)
 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: „Ocena jakości życia chorych po leczeniu chirurgicznym nowotworów odbytnicy (wycięcie miejscowe vs resekcje odbytnicy)" (2010-2012)
 • Dr Agnieszka Pac : „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na hospitalizacje z powodu astmy" (2010-2012)
 • Dr Tomasz Ocetkiewicz: „Zachowania w zdrowiu i chorobie jako wyznaczniki jakości życia osób starszych wiekiem" (2009-2011)
 • Dr Aleksander Gałaś: „Alergia a żywienie dzieci szkolnych. Badanie prosperktywne." ( 2011-2012)
 • Dr Aleksander Gałaś: „Żywienie dzieci w wieku szkolnym, a występowanie alergii. Żywienie elementem promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży" ( 2008 - 2010)
 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk: „Społeczne determinanty jakości życia kobiet po przebytym leczeniu z powodu raka piersi" (2007-2009)
 • Dr Agnieszka Pac: „Ocena sposobu żywienia populacji z wykorzystaniem formularza internetowego" --> wejdź na stronę (2007-2009)
 • Prof. dr hab. Antonina Cebulska–Wasilewska: „Biomarkery molekularne i cytogenetyczne a ryzyko raka u człowieka"(zakończony w 2006r)
 • Dr Dorota Budzyn-Mrożek: „Wpływ szczepień skojarzonych przeciw odrze, śwince i różyczce na występowanie autyzmu u dzieci" (2006 - 2008r)

Badania własne

 • Mgr Katarzyna Zawisza „Metodologiczne aspekty pomiarów wpływu religijności na zdrowie osób starszych" (2009-2010)
 • Mgr Renata Majewska: „ Wyodrębnienie grup ryzyka w chorobach nowotworowych w oparciu o czynniki zagrożeń i pomiar biomarkerów skutku przy zastosowaniu analizy skupień i drzew klasyfikacyjnych" ( 2009 - 2010)
 • Mgr Maria Adamczyk: „ Postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia" (2009)
 • Mgr Marzena Florek: „ Badania zwyczajów żywieniowych i stylu życia wśród kobiet pozostających w leczeniu z powodu nowotworu piersi" (2007-2009)
 • Mgr Piotr Brzyski: „Badania nad trafnością i rzetelnością skal wykorzystywanych w badaniach nad rozpowszechnieniem środków odurzających w środowisku studenckim w Polsce"(2007 - 2008r)
 • Mgr Piotr Brzyski: „Badania nad wiarygodnością i rzetelnością instrumentów opisujących jakość życia chorych pozostających w leczeniu z powodu nowotworów głowy i szyi" (2006r)
 • Dr Aleksander Gałaś: „Badania prospektywne nad żywieniem dzieci w wieku przedszkolnym i występowaniem chorób alergicznych. Implikacje zapobiegawcze." (2005 - 2007r)
 • Mgr Elżbieta Sochacka-Tatara: „Żywienie a nadmierna masa ciała u dzieci w wieku przedszkolnym" (2007 - 2008r)
 • Mgr Justyna Stefaniak: „Analiza sezonowości hospitalizacji z powodu astmy z uwzględnieniem zróżnicowania demograficznego na terenie Polski" (2006 - 2008r)
 • Dr n. med. Tomasz Ocetkiewicz: „Zachowania w zdrowiu i chorobie jako wyznaczniki jakości życia osób starszych wiekiem" (2007-2008)
 • Mgr Barbara Woźniak: „ Religijność jako predyktor zdrowia i jakości życia osób starszych" (2007-2008)