Daphne - Breaking the taboo

Przełamywanie tabu – Wzmocnienie pracowników socjalnych i medycznych w walce z przemocą wobec starszych kobiet w rodzinach

finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Sprawiedliwość, Wolność, Bezpieczeństwo w ramach programu DAPHNE II na lata 2004-2008

 
Konferencja: "BREAKING THE TABOO" - Przemoc wobec starszych kobiet w rodzinie: rozpoznanie i działanie

   20 marca 2009r,  godz. 10:00 - 17:15 , Aula Nowodworska Collegium Nowodworskiwgo, Św. Anny 12, Kraków 
   Podsumowanie konferencji i materiały konferencyjne...
   Program konferencji

 

Raporty podsumowujące badania w krajach partnerskich projektu "Breaking the Taboo" dostępne są pod adresem: http://www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/weitere-projekte/#c2500Please

 

W krajach europejskich nadal niewiele jest badań nad przemocą wobec starszych kobiet; dotychczasowe wyniki pokazują, że przemoc fizyczna i inne formy złego traktowania najczęściej mają miejsce w najbliższej rodzinie. Przemoc wobec starszych kobiet jest tematem "tabu" i dlatego jest bardziej niedostrzegana w społeczeństwie niż przemoc wobec młodszych kobiet. Świadomość społeczna tego zjawiska jest niska, brakuje również zabezpieczeń starszych kobiet będących ofiarami przemocy i złego traktowania. Pracownicy instytucji opieki społecznej i zdrowotnej, którzy pracują z osobami starszymi w ich środowisku domowym są często jedynymi osobami mającymi kontakt ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy. Dlatego też znajomość różnych typów przemocy wobec osób starszych wśród ludzi pracujących z osobami starszymi jest szczególnie znacząca dla wypracowania skutecznych metod zapobiegania przemocy wobec starszych kobiet ze strony członków rodzin.

Cele:

 • Podniesienie świadomości dotyczącej przemocy wobec starszych kobiet w rodzinie
 • Podniesienie wiedzy pracowników instytucji opieki społecznej i opieki zdrowotnej na temat rozpoznawania sytuacji związanych z przemocą i pomoc w zwalczaniu takich sytuacji
 • Opracowywanie działań i materiałów podnoszących świadomość społeczną na temat przemocy
 • Wypracowanie narzędzi i strategii pozwalających na poprawę wczesnego rozpoznania przemocy wobec starszych kobiet w rodzinie oraz wspieranie profesjonalistów w przeciwdziałaniu i odpowiednim reagowaniu

W fazie pierwszej projekt skupia się na działaniach badawczych; obejmuje przegląd literatury, wywiady z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej na temat ich doświadczeń związanych z przemocą oraz krótkie badania sondażowe wśród organizacji odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i społeczną na temat tego, czym dysponują one w walce z przmocą wobec starszych kobiet w rodzinach. Druga faza projektu będzie koncentrowała się na działaniach służących wzrostowi świadomości pracowników sektora opieki zdrowotnej i opieki społecznej na wszystkich szczeblach, jak też osób pracujących w instytucjach zajmujących się problemem przemocy.

Głównymi osiągnięciami projektu będą:

 • Europejski raport badawczy
 • Opracowanie narzędzia służącego rozpoznawaniu przemocy, strategie, wskazówki dotyczące przeciwdziałania przemocy, a także informacje dotyczące poszczególnych krajów na temat regulacji prawnych oraz organizacji, w których można szukać pomocy
 • Powołanie grup roboczych dla profesjonalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy w Polsce, Austrii, Finlandii i we Włoszech
 • Konferencje ekspertów w Polsce, Austrii, Finlandii i we Włoszech
 • Krótkie podsumowanie doświadczeń z projektu dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy.

Główne działania w ramach projektu będą prowadzone w Austrii, Finlandii, Polsce i we Włoszech. Partnerzy współpracujący pochodzą z Belgii, Francji i Portugalii. Ewaluacja projektu jest prowadzona przez partnera niemieckiego.

 

Partnerzy projektu:

Koordynacja
europejska
* Austrian Red Cross * Charlotte Strümpel * Wiedner Hauptstrasse 42 * A - 1040 Wien * Tel. +43 1 58 900 128 * charlotte.struempel@roteskreuz.at * www.roteskreuz.at *

 

Główni partnerzy

Austria * Research Institute of the Viennese Red Cross * Barbara Kuss & Anna Schopf * Nottendorfer Gasse 21 * A-1030 Wien * Tel. +43 1 79 580 5423 *Barbara.Kuss@w.roteskreuz.at www.wrk.at/forschungsinstitut *
Finlandia * STAKES * Minna-Liisa Luoma & Christina Manderbacka * P.O. Box 220 (Lintulahdenkuja 4) * FIN - 00530 Helsinki * Tel. +358 9 3967 2090 * minna-liisa.luoma@stakes.fi Christina.manderbacka@stakes.fi *   http://www.stakes.fi *
Włochy * emme&erre S.p.A. * Kai Leichsenring & Piero Lucchin * Piazzale Stazione 7 * I – 35131 Padova * Tel. +39 3201792071 * leichsenring@emmeerre.it *www.emmeerre.it *
Polska * Jagiellonian University Medical College * Beata Tobiasz-Adamczyk * Chair of Epidemiology and Preventive Medicine * Kopernika 7 a St. * PL – 31-034 Krakow * Tel. +48 12 4223182 * mytobias@cyf-kr.edu.pl www.epi.cm-uj.krakow.pl *

 

Partnerzy współpracujący

Belgia * LACHESIS * Office of Expertise on Ageing and Gender * Els Messelis * Wagenmakerstraat 14 * BE - 8553 Zwevegem (Otegem) * Tel. +32 478 294464 *els.messelis@lachesis.be www.lachesis.be *
Francja * ISIS - Institut für Soziale Infrastruktur * Hannelore Jani * 
2, Rue du 8 Mai 1945 * FR – 95340 Persan * Tel. +33 1 30 34 69 05 * 
jani.de.senectute@wanadoo.fr http://www.isis-sozialforschung.de *
Portugalia * CESIS * Centro de Estudos para a Intervençao Social * Heloisa Perista * Rua Rodrigues Sampaio No 31-S/L-Dta * 1150-278 Lisboa * Portugal *heloisa.perista@cesis.org www.cesis.org *

 

Ewaluacja

Niemcy * ISIS – Institut für Soziale Infrastruktur * Karin Stiehr * Kasseler Straße 1a * D - 60486 Frankfurt am Main * Tel. +49 69 2648650 * stiehr@isis-sozialforschung.de *http://www.isis-sozialforschung.de *

 

Warsztaty

W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty szkoleniowe dla osób zawodowo zwiazanych z opieką i pomocą dla osób starszych. Warsztaty dotyczyły rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

 1. Sucha Beskidzka
 2. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kraków
 3. Myślenice
 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Kraków

 

 

Warsztaty 2 - Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, KRAKÓW

Drugie warsztaty z cyklu realizowanego przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJCM w Krakowie w ramach projektu „Breaking the Taboo" odbyły się w dniu 5 grudnia 2008 roku w Krakowie. Warsztaty zrealizowano na terenie Biblioteki Zakładu Higieny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu wzięło udział 7 studentek pielęgniarstwa w CM UJ, odbywających praktyki na różnych oddziałach szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wszystkie uczestniczki warsztatów otrzymały komplety materiałów szkoleniowych, w których znalazły się: krótka prezentacja projektu „Breaking the Taboo", fragment broszury dotyczący Polski, opisy poszczególnych przypadków do dyskusji, zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach projektu oraz formularz oceny warsztatów. Spotkanie prowadzili: dr med. Tomasz Ocetkiewicz oraz mgr Barbara Woźniak. 
    Na wstępie powitano uczestniczki i zaprezentowano projekt „Breaking the Taboo". Po krótkiej prezentacji teoretycznej na temat różnych form przemocy i czynników ryzyka uczestniczki, podzielone na 3 grupy (dwie dwuosobowe i jedną trzyosobową), wzięły udział w ćwiczeniu dotyczącym rozpoznawania przemocy. Każda grupa otrzymała do analizy odrębny przypadek, na podstawie którego należało odpowiedzieć na następujące pytania: Jaka może być moja rola w rozpoznawaniu przemocy? Jakie sygnały wskazują, że zachodzi przemoc? W jaki sposób mogę potwierdzić swoje podejrzenia? 
    Wspólnie, na forum całej grupy, przeanalizowany czwarty z przygotowanych przypadków przemocy. 
   Po analizie przypadków w grupach i zaprezentowaniu wyników pracy na forum, uczestnicy warsztatów wyrażali własne opinie i wątpliwości, dodawali własne spostrzeżenia i uwagi. Wywiązała się dyskusja na temat współwystępowania różnych form przemocy, pojawiających się wątpliwości, poprawnej interpretacji sygnałów wskazujących na przemoc. Brali w niej udział wszyscy uczestnicy warsztatów. 
    Po krótkiej przerwie na poczęstunek przedstawiono prezentację teoretyczną na temat oznak wskazujących na różne formy przemocy oraz wskazówki, jak rozmawiać z potencjalną ofiarą przemocy. Omówiono strategie, które ułatwiają pracę w przypadku podejrzenia i stwierdzenia przemocy domowej. Wspomniano o trudnościach, jakie towarzyszą rozpoznaniu i działaniom podejmowanym w przypadku rozpoznania przemocy, zwrócono uwagę na konieczność zgłaszania przemocy oraz właściwą interpretację jej oznak (możliwe pomyłki). Przedstawiono również przykładową interwencję w przypadku rozpoznania przemocy (7 kroków) 
    Po prezentacji nastąpiło kolejne ćwiczenie w grupach (o składzie identycznym, jak w przypadku ćwiczenia 1), dotyczące zgłaszania przypadków przemocy. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć, kogo i w jaki sposób poinformowaliby o podejrzeniach w przypadku opisanej sytuacji, kogo poprosiliby o pomoc oraz gdzie szukaliby wsparcia. Podczas prezentowania wyników pracy w grupach rozgorzała dyskusja na temat zgłaszania podejrzenia przemocy i problemów z tym związanych. Uczestniczki warsztatów wskazywały na występujące wśród pracowników opieki zdrowotnej problemy, takie jak brak procedur i jasnych wytycznych dotyczących postępowania w przypadku rozpoznania przemocy, brak wiedzy na temat kompetencji poszczególnych służb zobowiązanych do udzielania wsparcia w przypadku przemocy. Na podstawie własnych doświadczeń uczestniczki opisywały również podejmowane w rzeczywistości działania. 
    Następnie przeprowadzono ćwiczenie praktyczne, w którym uczestniczki warsztatów miały za zadanie odegrać rolę osoby zgłaszającej fakt wystąpienia przemocy – najpierw Kierownikowi Oddziału, a następnie – policji. W rolę kierownika oddziału i dyżurnego oficera policji wcielili się prowadzący warsztaty. Ćwiczenie to było okazją do przełamania bariery pewnego zażenowania i lęku, towarzyszącemu zgłaszaniu tego typu sytuacji. 
    W końcowej fazie warsztatów moderatorzy zaprezentowali działania w ramach projektu „Breaking the Taboo" realizowane obecnie (druk broszury, prowadzenie warsztatów) i planowane w najbliższej przyszłości (konferencja w Krakowie). Ostatnie minuty poświęcono na ocenę warsztatów oraz podsumowanie spotkania przez uczestników. Ogólnie warsztaty zostały ocenione wysoko. Szczególnie pozytywnie oceniono fakt, iż warsztaty oparte zostały na konkretnych przypadkach i dyskusji. Zwrócono także uwagę na konieczność podejmowania tego typu szkoleń dla pielęgniarek z różnym stażem pracy i dostosowywania ich do potrzeb konkretnej grupy zawodowej. Na zakończenie spotkania Uczestniczki otrzymały imienne certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. W miłej atmosferze pożegnano uczestników warsztatów, którzy wyrażali chęć uczestnictwa w podobnych szkoleniach w przyszłości.

1 /image/image_gallery?uuid=c4156918-34ae-442a-8408-6075dde1c7d1&groupId=62386414 600 450 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=4432fa66-f1e9-41ca-af36-537af88ad883&groupId=62386414 600 450 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=6499b449-c4fc-4f21-b939-9f25993955af&groupId=62386414 600 450 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=e0b1839d-abf9-43c1-8db5-35a916dd117d&groupId=62386414 600 450 5 3