Daphne - Breaking the taboo

Przełamywanie tabu – Wzmocnienie pracowników socjalnych i medycznych w walce z przemocą wobec starszych kobiet w rodzinach

finansowany przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Sprawiedliwość, Wolność, Bezpieczeństwo w ramach programu DAPHNE II na lata 2004-2008

 
Konferencja: "BREAKING THE TABOO" - Przemoc wobec starszych kobiet w rodzinie: rozpoznanie i działanie

   20 marca 2009r,  godz. 10:00 - 17:15 , Aula Nowodworska Collegium Nowodworskiwgo, Św. Anny 12, Kraków 
   Podsumowanie konferencji i materiały konferencyjne...
   Program konferencji

 

Raporty podsumowujące badania w krajach partnerskich projektu "Breaking the Taboo" dostępne są pod adresem: http://www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/weitere-projekte/#c2500Please

 

W krajach europejskich nadal niewiele jest badań nad przemocą wobec starszych kobiet; dotychczasowe wyniki pokazują, że przemoc fizyczna i inne formy złego traktowania najczęściej mają miejsce w najbliższej rodzinie. Przemoc wobec starszych kobiet jest tematem "tabu" i dlatego jest bardziej niedostrzegana w społeczeństwie niż przemoc wobec młodszych kobiet. Świadomość społeczna tego zjawiska jest niska, brakuje również zabezpieczeń starszych kobiet będących ofiarami przemocy i złego traktowania. Pracownicy instytucji opieki społecznej i zdrowotnej, którzy pracują z osobami starszymi w ich środowisku domowym są często jedynymi osobami mającymi kontakt ze starszymi kobietami – ofiarami przemocy. Dlatego też znajomość różnych typów przemocy wobec osób starszych wśród ludzi pracujących z osobami starszymi jest szczególnie znacząca dla wypracowania skutecznych metod zapobiegania przemocy wobec starszych kobiet ze strony członków rodzin.

Cele:

 • Podniesienie świadomości dotyczącej przemocy wobec starszych kobiet w rodzinie
 • Podniesienie wiedzy pracowników instytucji opieki społecznej i opieki zdrowotnej na temat rozpoznawania sytuacji związanych z przemocą i pomoc w zwalczaniu takich sytuacji
 • Opracowywanie działań i materiałów podnoszących świadomość społeczną na temat przemocy
 • Wypracowanie narzędzi i strategii pozwalających na poprawę wczesnego rozpoznania przemocy wobec starszych kobiet w rodzinie oraz wspieranie profesjonalistów w przeciwdziałaniu i odpowiednim reagowaniu

W fazie pierwszej projekt skupia się na działaniach badawczych; obejmuje przegląd literatury, wywiady z pracownikami służby zdrowia i opieki społecznej na temat ich doświadczeń związanych z przemocą oraz krótkie badania sondażowe wśród organizacji odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną i społeczną na temat tego, czym dysponują one w walce z przmocą wobec starszych kobiet w rodzinach. Druga faza projektu będzie koncentrowała się na działaniach służących wzrostowi świadomości pracowników sektora opieki zdrowotnej i opieki społecznej na wszystkich szczeblach, jak też osób pracujących w instytucjach zajmujących się problemem przemocy.

Głównymi osiągnięciami projektu będą:

 • Europejski raport badawczy
 • Opracowanie narzędzia służącego rozpoznawaniu przemocy, strategie, wskazówki dotyczące przeciwdziałania przemocy, a także informacje dotyczące poszczególnych krajów na temat regulacji prawnych oraz organizacji, w których można szukać pomocy
 • Powołanie grup roboczych dla profesjonalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy w Polsce, Austrii, Finlandii i we Włoszech
 • Konferencje ekspertów w Polsce, Austrii, Finlandii i we Włoszech
 • Krótkie podsumowanie doświadczeń z projektu dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy.

Główne działania w ramach projektu będą prowadzone w Austrii, Finlandii, Polsce i we Włoszech. Partnerzy współpracujący pochodzą z Belgii, Francji i Portugalii. Ewaluacja projektu jest prowadzona przez partnera niemieckiego.

 

Partnerzy projektu:

Koordynacja
europejska
* Austrian Red Cross * Charlotte Strümpel * Wiedner Hauptstrasse 42 * A - 1040 Wien * Tel. +43 1 58 900 128 * charlotte.struempel@roteskreuz.at * www.roteskreuz.at *

 

Główni partnerzy

Austria * Research Institute of the Viennese Red Cross * Barbara Kuss & Anna Schopf * Nottendorfer Gasse 21 * A-1030 Wien * Tel. +43 1 79 580 5423 *Barbara.Kuss@w.roteskreuz.at www.wrk.at/forschungsinstitut *
Finlandia * STAKES * Minna-Liisa Luoma & Christina Manderbacka * P.O. Box 220 (Lintulahdenkuja 4) * FIN - 00530 Helsinki * Tel. +358 9 3967 2090 * minna-liisa.luoma@stakes.fi Christina.manderbacka@stakes.fi *   http://www.stakes.fi *
Włochy * emme&erre S.p.A. * Kai Leichsenring & Piero Lucchin * Piazzale Stazione 7 * I – 35131 Padova * Tel. +39 3201792071 * leichsenring@emmeerre.it *www.emmeerre.it *
Polska * Jagiellonian University Medical College * Beata Tobiasz-Adamczyk * Chair of Epidemiology and Preventive Medicine * Kopernika 7 a St. * PL – 31-034 Krakow * Tel. +48 12 4223182 * mytobias@cyf-kr.edu.pl www.epi.cm-uj.krakow.pl *

 

Partnerzy współpracujący

Belgia * LACHESIS * Office of Expertise on Ageing and Gender * Els Messelis * Wagenmakerstraat 14 * BE - 8553 Zwevegem (Otegem) * Tel. +32 478 294464 *els.messelis@lachesis.be www.lachesis.be *
Francja * ISIS - Institut für Soziale Infrastruktur * Hannelore Jani * 
2, Rue du 8 Mai 1945 * FR – 95340 Persan * Tel. +33 1 30 34 69 05 * 
jani.de.senectute@wanadoo.fr http://www.isis-sozialforschung.de *
Portugalia * CESIS * Centro de Estudos para a Intervençao Social * Heloisa Perista * Rua Rodrigues Sampaio No 31-S/L-Dta * 1150-278 Lisboa * Portugal *heloisa.perista@cesis.org www.cesis.org *

 

Ewaluacja

Niemcy * ISIS – Institut für Soziale Infrastruktur * Karin Stiehr * Kasseler Straße 1a * D - 60486 Frankfurt am Main * Tel. +49 69 2648650 * stiehr@isis-sozialforschung.de *http://www.isis-sozialforschung.de *

 

Warsztaty

W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty szkoleniowe dla osób zawodowo zwiazanych z opieką i pomocą dla osób starszych. Warsztaty dotyczyły rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

 1. Sucha Beskidzka
 2. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kraków
 3. Myślenice
 4. Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Kraków

 

 

Warsztaty 4 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, KRAKÓW

Ostatni z cyklu warsztatów organizowanych przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM odbył się w krakowskiej Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM, ul. Śniadeckich 10. Warsztaty odbyły się dnia 15 stycznia 2009 (od godziny 13.30). Wzięło w nim udział 10 pielęgniarek zatrudnionych w Klinice na oddziale geriatrycznym. Warsztaty prowadzili: dr med. Tomasz Ocetkiewicz i mgr Barbara Woźniak. 
    Uczestniczki otrzymały komplet materiałów w teczkach (ulotka dotycząca projektu Breaking the Taboo, fragment broszury dotyczący Polski, opisy przypadków do dyskusji oraz zaproszenie na konferencję finałową). Zaprezentowano program warsztatów, pokrótce przedstawiono projekt Breaking the Taboo a następnie – po wprowadzeniu teoretycznym dotyczącym form przemocy i czynników ryzyka – przystąpiono do analizy przypadków w czterech grupach. Każda z grup miała, analizując przypadek, wziąć pod uwagę następujące pytania: Jaka może być moja rola w rozpoznawaniu przemocy? Jakie sygnały wskazują, że zachodzi przemoc? W jaki sposób mogę potwierdzić swoje podejrzenia? 
    Każdy z przypadków analizowany był na forum całej grupy. Analiza przypadków stała się wstępem do dyskusji na temat doświadczeń zawodowych związanych z przemocą wobec osób starszych. Osoby biorące udział w warsztatach, pracując na oddziale geriatrycznym, czy podczas ewentualnych wcześniejszych doświadczeń jako pielęgniarki środowiskowe, miały częsty kontakt z przemocą wobec osób starszych. Szczególnie często stykały się z przypadkami zaniedbanych pacjentów (przytaczały przykłady drastycznych zaniedbań osób starszych ze strony rodziny), a także z porzucaniem osób starszych na oddziałach (nieodebranie osoby starszej w wyznaczonym terminie, odmowa przyjęcia do domu). Rzadziej stykały się z innymi formami przemocy wobec osób starszych. Wymiana doświadczeń i dyskusja na temat przemocy wobec osób starszych oraz możliwości działania (każda z uczestniczek niejednokrotnie stanęła przed koniecznością zgłoszenia przemocy przełożonemu) stanowiły większą część warsztatów. 
   Na zakończenie przedstawiono krótką prezentację teoretyczną dotyczącą interwencji w przypadkach przemocy, następnie poproszono uczestniczki o dokonanie oceny warsztatów i po raz kolejny zaproszono na konferencję. 
    Reasumując, warsztaty ocenione zostały bardzo pozytywnie, a tematyka podczas nich poruszana wpisywała się w potrzeby i doświadczenia uczestniczek.

1 /image/image_gallery?uuid=af4e5e1f-8f0d-493f-96f9-8e60f564f844&groupId=62386414 600 450 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=24a8b627-93f0-4065-9fb1-924953edf59c&groupId=62386414 600 450 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=1916847a-8e4c-425a-9c1c-43eb9a6e6e10&groupId=62386414 600 450 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=e3aec070-8801-4daa-83db-267a6a91fd10&groupId=62386414 600 450 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=ac51b502-43a9-4b6a-b090-47cb51ceba9c&groupId=62386414 600 450 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=451782c8-9547-43e8-b0a2-6e619a816666&groupId=62386414 600 450 7 5